Sistemi prevodilačke memorije (CAT)

 

 • Saveti u odabiru najpogodnijeg CAT sistema za vaše preduzeće
 • Razvoj prevodilačkog procesa rada, sa ili bez CAT sistema, na način koji nabolje odgovara vašoj korporativnoj strukturi
 • Saveti i osmišljavanje strukture nadležnosti
 • Podrška prilikom uvođenja CAT sistema
 • Saveti prilikom procesa implementacije CAT sistema
 • Obuka internih i eksternih članova tima

 

Prevodilački menadžment

 

 • Određivanje optimizacije potencijala analiziranjem postojećih prevodilačkih procesa rada i individalnih prevodilačkih koraka
 • Optimizacija prevodilačkog procesa rada prema individalnim korporativnim potrebama
 • Razvoj kompletnog prevodilačkog menadžmenta, sa ili bez CAT sistema, na način koji nabolje odgovara vašoj korporativnoj strukturi
 • Saveti i osmišljavanje strukture nadležnosti
 • Podrška prilikom uvođenja aplikacija za: prevodilački menadžemnt, prevodilački inženjering, sistem za upravljanjem sadržaja, menadžment dokumantacije
 • Saveti prilikom procesa implementacije
 • Obuka interneih i eksternih timova

 

Tehnička dokumentacija

 

 • Određivanje korporativnih zahteva i definisanje ciljeva
 • Analiza postojeće dokumentacije i utvrđivanje optimizacije pootencijala
 • Razvoj strategije radi optimaplne pripreme za višejezičke prevode
 • Saveti o programima za editovanje i prevođenje
 • Razvoj procesa rada za editovanje i prevođenje
 • Saveti prilikom odabira timova za editovanje i prevođenje
 • Obuka internih i eksternih članova tima

 

Projekt i proces menadžment

 

 • Savetovanje o organizaciji i porocesu rada
 • Projekt menadžment
 • Pokretanje i kontrola projekt menadžment odelenja
 • Kontrola projekata
 • Obuka projekt menadžmenta
 • Privremeni menadžment
 • Menadžment računovodstva

 

Upravaljanje kvalitetom

 

 • Analiza organizacione i strukture upravljanja kvalitetom
 • Određivanje optimizacije potencijala prema korporativnim zahtevima
 • Savetovanje i podrška prilikom razvoja procesa upravljanja kvalitetom
 • Savetovanje i podrška  prilikom upoznavanja sa procesom upravljanja kvalitetom
 • Savetovanje o organizaciji i porocesu rada
 • Priručnik za upravaljanje kvalitetom
 • Menadžment dobavljača kao pod-proces upravljanja kvalitetom

 

Savetovanje o ITC infrastrukturi

Savetovanje i podrška prilikom optimizacije, razvoja, praćenja i proširenja IT arhitekture, IT strategije, infrastukture kao i–IT upravljanja, uzimajući u obzir korporativne zahteve

 

 • Uspostavljanje, dalji razvoj i administracija heterogenih mreža
 • Instalacija i adminstracija MSSQL servera
 • Povezivanje privrednih subjekata putem VPN-a
 • Dizajn, implementacija i dokumentacija web sistema
 • Microsoft Active Directory/Exchange Migration
 • Serverska podrška na Windows serverima
 • Projekt menadžment za planiranje/instalaciju privatne automatske centrale (PABX)
 • Optimizacija softvera i hardverskih rešenja, uključujući i savete o novim ulaganjim i nadgradnjama
 • Restrukturisanje, centralizacija i administrarcija ICT sistema
 • Virtualizacija sa Citrix XenServer-om i VMware-om